Zdjęcie siedziby Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku


Prokuratura Regionalna
w Białymstoku

15-464 Białystok
ul. Włókiennicza 32

tel. (85) 67 68 100
faks. (85) 73 27 913
e-mail: sekretariat@bialystok.pr.gov.pl

PA Białystok PO Białystok PO Suwałki PO Olsztyn PO Łomża PO Ostrołęka


Informacje Prasowe

2017-09-15 11:14:10

Komunikat

            kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku/ Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o .o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.
            Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 24 lipca 2017r, przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. VI GU 43/16 upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa, sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wobec obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego, nie może obecnie podejmować na rzecz osób pokrzywdzonych - wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez te osoby pożyczek, w tym od kierowania do Sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.
            Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o. w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 sierpnia 2017r. Nr 148.
            W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone działaniami ww. Spółki, obecnie powinny samodzielnie i bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, to jest do 2 listopada 2017 r.
            Wierzytelności należy zgłaszać na ręce Sędziego Komisarza na adres:

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk
sygn. akt VI GUp 146/17


2017-08-22 14:15:19

Akt oskarżenia przeciwko Witoldowi K. oskarżonemu o zaniżenie o ponad 12 milionów złotych należnego do wpłaty podatku VAT

            Prokuratura Regionalna w Białymstoku w dniu 14 sierpnia 2017 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 40.2016 przeciwko Witoldowi K., oskarżonemu o popełnienie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku na terenie Suwałk i Warszawy trzech przestępstw:
- uszczuplenia należności podatkowych Skarbu Państwa w kwocie ponad 12 milionów złotych tj. o czyny z art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. i inne k.k.s.
- poświadczenie nieprawdy w deklaracjach podatkowych VAT – 7 i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT, wprowadzenie w błąd urzędników Urzędów Skarbowych w Suwałkach i Warszawa Wola w Warszawie i zaniżenie w ten sposób należnego do wpłaty na rzecz Skarbu Państwa podatku VAT na kwotę ponad 12 milionów złotych tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. i inne k.k.
- tzw. prania brudnych pieniędzy polegającego na przyjmowaniu i przekazywaniu na różne rachunki bankowe środków pieniężnych w kwocie ponad 880 tysięcy złotych pochodzących z oszustw podatkowych tj. o czyn z art. 299 § 1 i 5 k.k. i inne k.k.

Skarb Państwa stracił ponad 12 milionów złotych

            W toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przez funkcjonariuszy Wydziału w Suwałkach Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji ustalono, że oskarżony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmować się miał kupnem i sprzedażą stali oraz kolektorów danych. Do fikcyjnych transakcji dochodziło z podmiotami zidentyfikowanymi na terenie kraju i zagranicą jako tzw. bufory i znikający podatnicy. Firmy te uczestniczyły w łańcuchu pozorującym prowadzenie działalności gospodarczej, a mającej na celu generowanie podatku naliczonego i dokonywanie przelewów środków pieniężnych pomiędzy różnymi podmiotami.

Witold K został zatrzymany.
            Witold K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP 24 listopada 2016 roku. Po przeprowadzeniu czynności procesowych, wobec wymienionego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji i poręczenia majątkowego w wysokości 100 000 zł. W toku śledztwa na mieniu Witolda K. dodatkowo zabezpieczono ponad 30 000 zł.
            Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składnia wyjaśnień.
            Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, grzywna oraz przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionych przestępstw.


2017-07-25 13:40:14

Sąd skazał byłą Główną Księgową Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

            W dniu 25 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie XV K 1375/16 podzielił argumentację Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i skazał byłą Główną Księgową Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na grzywnę w wymiarze 200 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równą 40 zł. za przestępstwo polegające na nieumyślnym niedopełnieniu, w okresie od 27 marca 2015r. do 15 kwietnia 2015r. w Białymstoku, ciążących na niej obowiązków i w konsekwencji przelanie w dwóch ratach środków w kwocie 639 069,85 zł i 3 110 528,50 zł na niewłaściwy rachunek bankowy w oparciu o fałszywą dyspozycję co do zmiany konta przez kontrahenta - UNIBEP S.A., wyrządzając tym samym Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku szkodę majątkową w wielkich rozmiarach tj. o czyn z art. 231 par. 3 k.k.
            Wyrok nie jest prawomocny.
            Nadmieniam, że w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku nadal prowadzone jest śledztwo sygn. V Ds. 23/15, którego przedmiotem jest ustalenie osób odpowiedzialnych za dokonanie oszustwa na szkodę Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Obecnie trwają czynności w drodze pomocy prawnej z zagranicą.
Więcej...

Logo Systemu SDA

Projekt Prokuratury Generalnej

Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.


NiebieskaLinia

        Przemoc w rodzinie

>>> Prokuratura Regionalna w Białymstoku © 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. e-mail: webmaster <<<